Clubreglement

De BLHA streeft een zo groot mogelijke authenticiteit van de aangeboden displays na. Daarom zijn er binnen de verenigingen een aantal werkgroepen met een specifiek thema.


Ieder lid van de vereniging kan aan de raad van bestuur een voorstel doen mbt de creatie van een werkgroep. Het lid stelt hiervoor een grondige beschrijving op van de nieuwe werkgroep en ook van de beoogde doelstellingen. Na goedkeuring door het bestuur kan de eenheid van start gaan. Omgekeerd kan het bestuur ook werkgroepen opheffen.


Per goedgekeurde werkgroep zal voor de groep een specifiek reglement worden opgemaakt. Hierin kunnen bijzondere voorwaarden gesteld worden en zullen de kledijvoorschriften besproken worden. Binnen iedere werkgroep is een groepsverantwoordelijke en een adjunct groepsverantwoordelijke. Deze personen worden aangeduid door de raad van bestuur. Zij waken erover dat de leden van de werkgroep de reglementen van de vereniging en de werkgroep naleven en dat de vooropgestelde doelstellingen gehaald worden. Er wordt van hun evenwel niet verwacht dat zij als enigen alle nodige initiatieven nemen.


Van ieder groepslid wordt voldoende engagement verwacht. De groepsleden plegen wel overleg met de groepsverantwoordelijken over alle initiatieven die ze in dat kader wensen te nemen. Een werkgroep is een team dat gezamenlijk een bepaalde doelstelling tracht te realiseren.


Het volledige clubreglement kan je hier openen of downloaden.